Elektroninės parduotuvės taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Pardavėjas – VšĮ „Smėlio grūdeliai“, juridinio asmens kodas 305912208, PVM mokėtojo kodas LT100014595714, buveinės adresas: Lenktoji g. 22, LT-08124 Vilnius.
1.2. Zurnalaskelione.lt internetinė parduotuvė, adresu https://zurnalaskelione.lt/eparduotuve.
1.3. Sutartis – prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu.
1.4. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis; arba juridinis asmuo bei visų nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas zurnalaskelione.lt/eparduotuve, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.7. Taisyklės – šios prekių pirkimo-pardavimo interneto knygyne Zurnalaskelione.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu e. parduotuvėje susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti e. parduotuvėje Zurnalaskelione.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šioje e. parduotuvėje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą interneto VšĮ „Smėlio grūdeliai“ tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui siųsti pasiūlymus el. paštu ne dažniau nei kartą per savaitę, o SMS žinute – ne dažniau nei kartą per mėnesį.
3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu zurnalaskelione@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir el. parduotuvės Zurnalaskelione.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;
3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų šioje e. parduotuvėje.
3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.7. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu zurnalaskelione@gmail.com. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.4. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas internetinės parduotuvės Zurnalaskelione.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas e. parduotuvėje Zurnalaskelione.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis e. parduotuve Zurnalaskelione.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Užsiregistravęs e. parduotuvėje Zurnalaskelione.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės zurnalaskelione.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės zurnalaskelione.lt veiklą.
7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje parduotuvėje zurnalaskelione.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės zurnalaskelione.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine.
7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto knygyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės zurnalaskelione.lt teikiamomis paslaugomis
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje zurnalaskelione.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste per PaySera sistemą;
9.2.2. banko pavedimu;
9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos drauge su preke arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
9.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.paštu siunčia užsakymo patvirtinimą su nuoroda į  apmokėjimo būdus.

10. Prekių pristatymas

10.1. Siuntos siunčiamos naudojantis Lietuvos pašto, kurjerių ir paštomatų paslaugomis. Prekes pristatant kurjeriui ar atsiimant Lietuvos pašto skyriuje būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjeriui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
10.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
10.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Paprastai prekės pristatomos per 3–5 dienas nuo užsakymo suformavimo. Prenumeruojamas periodinis leidinys paprastai pristatomas iki aktualaus mėnesio 1 dienos. Elektroninis leidinys paprastai Pirkėjo el. paštu pristatomas per 2 darbo dienas nuo užsakymo suformavimo. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.5. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje zurnalaskelione.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje zurnalaskelione.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
11.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo.
12.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo užsakymo ir grąžinti gautas prekes.
12.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu: zurnalaskelione@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pardavėjas suteikia galimybę nemokamai grąžinti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.
12.1.3. Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
12.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su originalia pakuote.
12.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
12.1.6. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna e.parduotuvė zurnalaskelione.lt
12.2. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.
12.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR nustatytais teisės aktais.
12.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
12.2.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
12.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
12.2.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
12.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
12.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
12.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu zurnalaskelione@gmail.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
12.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą (prekių pirkimo-pardavimo kvitą);
12.2.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos.
12.2.6.Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.
12.2.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
12.2.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o e. parduotuvė zurnalaskelione.lt įsitikinusi, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
12.2.10. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.
12.2.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
12.2.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.
12.2.13. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve zurnalaskelione.lt.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje zurnalaskelione.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Informacija ir kontaktai

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e. parduotuvės zurnalaskelione.lt nurodytomis susisiekimo priemonėmis: el. p. zurnalaskelione@gmail.com.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.